Paesaggi

olio su tela 

olio su tela 

olio su tavola

olio su tela 

olio su tela 

olio su tavola 50×40

olio su tela 

olio su tela 

olio su tavola 50×70

olio su tela 

olio su tela 

olio su tavola 50×60

olio su tela 

olio su tela 50×40